Senin, Kamis (09.30-12.00)
Rabu (11.00-13.00)
Jum’at (17.00-19.00)